• Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka Prywatności i Plików

Cookies Sklepu Internetowego

Elta-sklep.pl

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych
(zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu
internetowego elta-sklep.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony
internetowej, udostępnionej pod adresem URL: elta-sklep.pl, zwanej
dalej „Sklepem”.
SPIS TREŚCI
1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH
2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU
ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI
4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU
MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
6. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
7. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ
PRZETWARZANE
8. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ
PRZETWARZANE
9. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE
10. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH
11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
12. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI
13. PAMIĘĆ PODRĘCZNA
14. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB
OPROGRAMOWANIA
15. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu
jest
Katarzyna Zabłocka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
ELTA POLSKA Katarzyna Zabłocka, z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul.
Prosta 2, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP
5531513611 oraz REGON 242975910. Z Administratorem można się
skontaktować pod numerem telefonu: 690 071 502 oraz przy użyciu adresu
§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich
przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych). Gdy informujemy o:
6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe
na podstawie otrzymanej zgody,
6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe,
ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia
działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe
w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w
celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.
§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW,
EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI
1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji
zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem,
możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia
działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się
na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
2. W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych,
możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków
rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa
się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.
3. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy
dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania
roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym
interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na
ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na
podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim
przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o
prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi
roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych
odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do
realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów
prawa.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym
w pkt 3, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych
danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi
poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawcy usług
przewozowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania
służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności
elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i
windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w
ramach oznaczonego celu.
§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu
bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy
odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły
naszej oferty.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit.
f) RODO.
3. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla
celu realizacji.
4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
5. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych
uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.
6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług
IT, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług
reklamowych.
§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
1. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:
publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
typ i język przeglądarki,
data i godzina zapytania,
liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy
odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest
prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu
przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W
tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej
niedozwoloną czynność w obszarze Sklepu, taką jak próba łamania
zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby
niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit.
f) RODO.
4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do
realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów
prawa.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak
podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT.
§6. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego
odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie:
Dostawca usług przewozowych / kurierzy.
Dostawca usług IT.
Dostawca usług poczty elektronicznej.
Dostawca usług księgowych.
Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur.
Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych.
Dostawca usług płatności elektronicznych.
§7. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień.
Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od
podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
Prawo dostępu do danych
Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy
dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do
uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych
informacji o:
celach przetwarzania,
kategoriach odnośnych danych,
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub
zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach
trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych,
a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i
przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.
Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię
danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie
wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia,
informacji udzielimy również drogą elektroniczną.
Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących
Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem
celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia.
Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących
Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej
zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących
Ciebie danych,
Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego,
Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących
przypadkach:
gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający
nam sprawdzić ich prawidłowość,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się
usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania,
nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,
wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej
stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie
Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje
wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie
wpływa.
Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a
nami,
jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i
które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i
prawnie uzasadnionych interesów, lub
opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.
Prawo do wniesienia skargi
Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
§8. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień.
Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy
prawnej przetwarzania danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie
udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w
dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na
zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane
osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać
te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,
jeżeli przetwarzanie odbywa się:
na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by
dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Prawo do sprzeciwu
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art.
6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba
że wykażemy istnienie:
ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy
czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i
wolności Twojej osoby, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy
mogli przetwarzać ich do takich celów.
§9. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE
Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie
stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i
zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie,
smartfonie) używanym podczas odwiedzania Sklepu. Informacje te są
przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z
powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies
możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.
Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy
kategorie:
Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu
oraz jego funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub
zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu,
korzystanie ze Sklepu będzie niemożliwe.
Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych
przez Ciebie ustawień i dostosowanie Sklepu do Twoich potrzeb i
preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej. Pozwalają one nam na poprawę
funkcjonalności i wydajności Sklepu. Bez ich zapisania na Twoim
urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu będzie
ograniczone.
Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.
Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych
funkcjonalności Sklepu może być ograniczone.
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików
cookies:
pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies,
wyodrębniamy:
nasze pliki cookies,
pliki cookies podmiotów trzecich.
§10. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH
Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:
uwierzytelnianie dostępu,
utrzymywanie sesji po zalogowaniu,
zabezpieczanie Sklepu przed atakami hakerskimi,
„zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych
formularzy (opcjonalnie),
„zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka.
Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Sklepu staje się łatwiejsze i
przyjemniejsze.
§11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane
polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.
GOOGLE
Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w
ramach usług:
Google Ads - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości
kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google
Ads,
Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii
reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, a także
na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie
statystyk ruchu,
Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W
szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako
dane osobowe) użytkowników Sklepu. Korzystając z wymienionych usług
zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących
Sklep, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje
na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP,
domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane
geograficzne.
Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane
polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.
Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj:
https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikowcookies/.
§12. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI
Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać
cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na
wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować
ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet
uniemożliwić to korzystanie.
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w
wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym,
poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie
zapoznania się z jego warunkami.
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie
plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie
zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia
zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich
zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla
konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami
zależy od używanego oprogramowania.
Aktualne zasady zarządzania plikami możesz znaleźć w ustawieniach
stosowanej przeglądarki internetowej, a także tutaj: https://www.eregulaminy.
pl/biuletyn/polityka-cookies-obsluga/.
§13. PAMIĘĆ PODRĘCZNA
Kiedy korzystasz ze strony internetowej Sklepu, możemy w sposób
automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim
urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie
danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony
internetowej Sklepu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest
przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji,
w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu,
obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć
podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do
logowania.
§14. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA
Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub
oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na
tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki
prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z
polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po
wejściu na nie lub przed ich instalacją.
§15. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie
opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez
publikację jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies
publikujemy w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż
w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego
nowego brzmienia.​
  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny